Bulty.sk
Bulty.sk

Zdravie

 

BULTERIER  je pomerne zdravé plemeno, ale podobne ako ostatné plemená, aj on je zaťažený niektorými dedičnými chorobami. Najprv som chcela písať o dôležitosti testovania, o tom aké je smutné, že umierajú mladý bulíčkovia na nejakú dedičnú vadu, najčastejšie na vadu srdiečka a obličiek. Nebudem vám písať o tom to všetkom je na každom z nás ako sa k tomuto problému postavíme. Ako sa celá táto situácia bude ďalej vyvíjať. Je to beh na dlhé lakte a jeden veľký začarovaný kruh. Pokiaľ sa rozhodnete pre kúpu šteniatka, vo výbere majte trpezlivosť, neprepadnite kúzlu malému drobcovi, ktorý vám učaroval. Nemalo by vám záležať iba na vzhľade, výstavných oceneniach ale aj na zdraví. Najčastejšie sa stretnete s dedičnými ochoreniami srdca a obličiek, menej často luxácia pately, entopium, ektropium, rôzne kožné problémy a alergie. 

                        

                                     SRDCE

  U bulteriéra sa najčastejšie vyskytuje stenóza aorty s tou sa už šteniatko narodí, niekedy sa však dokáže do dospelého veku „dotiahnuť„do normálu. Ďalej je to dysplázia - nedomykavosť -  mitrálnej alebo aortálnej chlopne. Tieto vady sa vyvíjajú s rastom srdca, preto je vhodné prvý test robiť až vo veku jedného roku. Samotné EKG naozaj nestačí, Doppler dokáže odhaliť vady. Nie sú výnimky, keď bolo EKG v poriadku a pes potom uhynul na zlyhanie srdca. Dopplera by mal vykonávať akreditovaný veterinár. Kompletné vyšetrenie srdca sa skladá z RTG echokardiografického vyšetrenia, jeho súčasťou je DOPPLER. Defekty na chlopniach sú rôzneho charakteru – od  zhrubnutých končekov chlopní, po vegetáciu a prolapsy na chlopniach. Chlopňa netesní a vzniká počuteľný šelesť. Vady na chlopniach môžu byť veľmi malé – srdce vtedy väčšinou funguje  správne,ale aj vážne – vtedy je potrebné stav upraviť liekmi a psa pravidelne sledovať kardiológom.Obe tieto vady sú zatiaľ chirurgicky nekorigovateľné. Preto pri sebe menšom podozrení je potrebné každoročne test opakovať, a to aj v prípade, že pes bez vady pochádza z línií zaťažených srdečnými vadami ( opakovať do veku 4-5tich rokov, dovtedy sa objaví naprostá väčšina defektov).Srdcové vady sú dedené polygénne, tzn. že sa na ich prenose podieľa viac génov, preto zatiaľ nieje možné určiť prenášačov. Vzhľadom k tomu, že vady dokážu „preskočiť„ aj dve generácie, je potrebné vykonávať dôslednú selekciu chovných jedincov. Pre výber chovných psov by malo platiť pravidlo, kryť psami testovanými. S každou ďalšou testovanou generáciou dedičných defektov rastie pravdepodobnosť narodení šteniat bez tejto záťaže.

 Zdroj: AAvet, MVDr. Karel Najman

Rentgenologické(RTG) vyšetrenie hrudníka:

  RTG vyšetrením srdca a pľúc kardiológ  získa informácie, či pacient netrpí srdcovou nedostatočnosťou.

Elektrokardiogram (EKG):

  EKG zaznamenáva elektrickú činnosť srdca, ktorá napovie, či (srdce) pracuje normálne alebo nie.EKG zaznamenáva krivku, ktorá zobrazuje „vrcholy a údolia“ srdcovej činnosti. A napovedá ako jednotlivé časti srdca pracujú. EKG môže poskytnúť cenné informácie napr. pri podozrení na srdcovú arytmiu (nepravidelnú činnosť srdca) a pod.

Echokardiogram (Ultrazvuk):

  Toto vyšetrenie umožňuje vizuálne vyšetrenie vnútornej časti srdca, chlopní a okolitého tkaniva.

Echokardiograf (DOPPLER):

  Je to pokročilejšia forma ultrasonografu. Táto sofistikovaná technológia zdokonaľuje diagnostické

Informácie získané pomocou štandardného dvoj – dimenzionálneho ultrazvuku. Veľmi stručne povedané, ultrazvukové vlny sa odrážajú od pohybujúcich sa červených krviniek a tým stanovujú pohyb a silu krvného toku vo vnútri srdca.

                               

                                       OBLIČKY

    HEREDITALNI NEFRITIS – je jedným priamo dedičným ochorením  bulteriera. Prenáša sa autozomálne,  dominantne – tzn. postihnutý jedinec vždy ochorie a nie je len prenášač. Pokiaľ sú postihnutý obaja rodičia, môže byť postihnutých až 75% ich potomkov. V prípade, že je postihnutý jeden z rodičov, choroba sa prejaví až u 25% potomkov. Táto choroba je neliečiteľná – ide len oddialiť obličkové zlyhanie vhodnou diétou a podporou funkcie obličiek.

Objavuje sa najneskôr do 8 rokov života. Pre určenie tejto choroby, ale aj určenie nositeľa génového defektu, slúži jednoduchýUPC(Urea,Protein,Creatinin) test, urobený z prvého ranného moču. Zobrazuje pomer proteínu (bielkoviny) a kreatínu. Požiadajte veterinára, ktorý vám bude test robiť, o jeho výpočet podľa americkej normy. Výsledný pomer je vyjadrený  bielkovina : kreatinín (1)

   Najvyššia hodnota UPC u zdravých jedincov je do 0,3 : 1

Test je finančne nenáročný, je ho však potrebné vykonávať každého pol roka najmenej do 4 rokov života, kde sa najneskôr môže prejaviť na UPC teste známka defektu (to je dôvod prečo je dôležité test opakovať až do tohto veku). Sonografia je v tomto prípade za biochémiou značne oneskorená a odhalí ochorenie až v pokročilom štádiu, keď už sú na obličkách viditeľné  nezvratné zmeny. Známky už prebiehajúceho ochorenia sú – strata na svalovej hmote, zvýšený príjem vody, časté močenie, močový zápach z papule, kožné problémy.

   POLYCYSTICKÁ OBLIČKA – v tomto prípade sa tvoria na povrchu obličky rôzne veľké cysty, naplnené tekutinou. Jedná sa tiež o dedičné ochorenie, ktoré je možné diagnostikovať jedine sonografiou.Je taktiež nevyliečiteľné, problémy so zníženou funkciou obličiek je možné riešiť jedine diétou a podporou funkcie obličiek. Rovnako ako u hereditálneho nefritis je známe umiestnenie génového defektu – u niektorých plemenách už je možné analýzou DNA určiť postihnutého jedinca.

Zdroj: AAvet

Genetický test na preukázanie polycystického ochorenia obličiek (PKD)

Pri polycystickom ochorení obličiek vznikajú cysty v pečeni, pankrease a v obličkách. Ochorenie môže spôsobiť zlyhanie obličiek, ktoré vedie k smrti postihnutého psa. U bulteriéra sa PKD objavuje v strednom veku.

PKD - dedičnosť 
PKD sa dedí autozomálne dominantne, čo znamená, že už jedna postihnutá alela vedie k tomuto ochoreniu. Doteraz nebolo možné identifikovať  v laboratóriu Leslieho Lyonsa v USA homozygotne PKD postihnuté, čo poukazuje na to, že možno takéto hynú ako embryá. 

PKD - mutácia 
Je známe, že mutácie v PKD-1 géne zapríčiňujú cca 85% všetkých prípadov autozomálne dominantných polycystických ochorení obličiek (ADPKD) u ľudí, zvyšných 15% všetkých prípadov sa pripisuje mutáciám v PKD-2 géne.

Nedávno sa podarilo pracovnej skupine Leslieho Lyonsa na Davisovej univerzite v Kalifornii/USA identifikovať mutáciu v PKD1-géne, ktorá bola nájdená u všetkých 48 testovaných.  Táto mutácia sa nevyskytla u 33 vyšetrených, na PKD netrpiacich.  Na základe týchto dát sa mohol odvodiť  záver,  že táto mutácia v exóne 29 na PKD1-géne spôsobuje polycystické ochorenie obličiek.  Na rozdiel od ľudí, kde boli nájdené v každej postihnutej rodine  rozličné PKD-spôsobujúce mutácie, podarilo sa nájsť, dokonca u rozličných plemien, zatiaľ len  jedinú mutáciu.  

PKD - DNA test 
Odhalenie mutácie viedlo k vývoju DNA testu v našom laboratóriu.  S pomocou tohto genetického testu môžu byť s vysokou istotou identifikované nesúce alebo naopak nenesúce mutáciu.
Na DNA test sa najprv izoluje DNA zo vzorky krvi. Prostredníctvom tzv. polymerázovej reťazovej reakcie sa potom postihnutý gén niekoľko miliónovkrát namnoží, aby sa dal ľahšie analyzovať.   Nakoniec sa automaticky pomocou tzv. genetickej analýzy dedičná sekvencia prečíta.  
Tak môže byť mutácia s vysokou spoľahlivosťou testu preukázaná priamou cestou.  Laboratórne chyby sú pri tom takmer vylúčené, pretože takmer celý test prebieha automatizovane v prístroji.  

Materiál a trvanie testu
Na test požadujeme cca 0,5 ml EDTA krvi. Z krvi izolujeme DNA a namnožíme génový úsek, ktorý nesie dedičnú chybu, pomocou tzv. polymerázovej reťazovej reakcie.  Nakoniec sa genetickým analyzátorom génová sekvencia automaticky dekóduje a dedičná chyba spôsobujúca ochorenie priamo zviditeľní. Toto umožňuje vysokú spoľahlivosť testu. 
Test sa u nás robí niekoľkokrát týždenne, takže výsledok je k dispozícii asi týždeň po obdržaní vzorky.

zdroj: www.laboklin.com

                                  

                               LUXÁCIA PATELLY

  Jedná sa zväčša o dedične podmienené  postihnutie kolenného kĺbu. Luxácia patelly traumatického pôvodu ( pád z výšky, úrazy atď.) je oveľa menej častá. Príčinou býva zväčša plytká kladka stehennej kosti, kedy dochádza k vybiehaniu patelly z kolenného kĺbu. Vyskytuje sa  pomerne často.

   Klinické príznaky sú rôznorodé v závislosti od stupňa postihnutia a toho, či sa jedná o jednostranné alebo obojstranné postihnutie. Pri ľahšom stupni nemusia byť majiteľom ani spozorované. K najčastejším prejavom patrí nadvihovanie postihnutej končatiny, krívanie rôznej intenzity, chôdza po 3 nohách a pod.

Typickým príznakom býva aj nečakané prechodné podskočenie počas pohybu.

   Diagnostika sa prevádza palpačne a RTG vyšetrením.

Rozoznávame 5 stupňov luxácie patelly – škála od 0 do 4, pričom 0 označuje zdravú patellu bez luxácie.

   Terapia pri ľahších stupňoch luxácie je medikamentózna, pri ťažších stupňoch chirurgická. Chirurgická terapia je úspešná vo veľkom percente.

Keďže ochorenie má dedičný základ, prevencia by mala spočívať hlavne v eliminácii postihnutých jedincov z chovov.

Zdroj: MVDr. Zubrický, MVDr. Zubrická, MVDr. Pertík

                                                 

                        

                 HERPES VÍRUS a očkovanie proti nemu

Hlavným príznakom ja celoživotná a skrytá infekcia – raz infikovaný jedinci zostanú doživotnými a neustálymi nosičmi víru i bez viditeľných symptómov ochorenia. Človek je k tomuto víru nieje vnímavý. V stresových situáciách môže potom dôjsť k reaktivácií. Diagnostikované symptómy ako napr. nádcha, zmiznú po niekoľkých dňoch. A však týmto spôsobom sa tento vírus prenáša, lebo presídľuje na sliznici a v dýchacej trubici. Rovnako sa nachádza aj v pohlavných ústrojenstvách a môže vyvolať vznik malých pľuzgierov prednej oblasti genitálií u sučiek alebo na predkožke u samcov. Infekcia, ktorá primárne nepredstavuje žiadne ochorenie, vznikne pri priamom kontakte, ako napr. pri olizovaní alebo pri krytí. Suka môže byť už pri prvom kontakte so psom infikovaná. Ak sú suky infikované pri krytí alebo behom gravidity, ustoja samé tú to infekciu väčšinou dobre. Nebezpečným sa vír stáva pre šteniatka. V začiatku gravidity môže viesť prvotná infekcia k vstrebaniu alebo po 35.dni k potratu plodu. Najčastejšie sú šteniatka infikované v prvom týždni života. Pokiaľ sa skrytá infekcia reaktivuje behom stresu pri pôrode, môže dôjsť k nákaze behom pôrodu alebo tesne po ňom. Behom pôrodu sa môžu šteniatka nakaziť v pôrodných cestách. Vykonanie cisárskeho rezu neznižuje riziko prenosu infekcie. Medzi prvotné symptómy patria hnačky a zvracanie. Šteňatá, ktoré sa z počiatku zdajú čiperné, odmietajú za krátky čas sať, sú apatické  a vydávajú bolestivé škreky. Ochorenie sa začína spravidla u najväčších šteniat vo vrhu, postupne aj u ďalších. Novonarodené šteniatka si do 2 týždňov nevedia udržať telesnú teplotu a vírus sa optimálne množí pri ich teplote 35-36C.  Priebeh ochorenia je možné ovplyvniť zvýšením teploty prostredia na 36 -37C a vlhkosť na 45 -55%.  Ak ochorejú všetky šteňatá z vrhu, úmrtnosť skoro 100%. Aby sa v chove zamedzilo nebezpečie infekcie, je lepšie gravidnú suku ku koncu gravidity (cca 3 týždne pred pôrodom) a šteňatá s matkou behom prvých troch týždňov izolovať. Ak suka vykazuje vysoký podiel protilátok, môže ich s materským mliekom predať svojim šteňatám a vrh je tak proti ochoreniu ochránený.Prítomnosť víru ako takého sa zo živého zvieraťa zistiť nedá. Dá sa vyšetriť krv jedinca jedine na protilátky proti CHV s predpokladom, že ak pes vírovú infekciu prestál, jeho telo si protilátky vytvorilo. Vyšetrenie chovnej suky pred krytím je však naprosto nerelevantné vzhľadom k tomu, že infikovaná môže byť pri krytí alebo hocikedy po ňom. Vír je prenosný všetkými telesnými tekutinami. U novorodencov býva terapia neúčinná, pretože ochorenie je velice rýchle.

Všetkým týmto následkom sa dá predísť očkovaním suky vakcínou a to do  týždňa po krytí a ešte raz 1-2 týždne pred pôrodom. Prvou dávkou predchádzate úhynu embryí, druhou dávkou potom  imunizujete priamo šteniatka.

                                               

 

  

TOPlist